Skip to content
Ce acte sunt necesare pentru eliberarea acordului de vînzare la care au participat indirect minori?

În termen de 7 zile vor fi prezentate urmatoarele acte:

- cererea ambilor părinţi sau a reprezentantului legal al copilului;
- acordul minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani;
- copia buletinului de identitate al părinţilor;
- copia certificatului de căsătorie/divorţ/ deces al părinţilor;
- copia adeverinţei de naştere a minorului;
- certificatul de la Direcţia privatizare a fondului de locuinţe despre persoanele care au participat la privatizare;
- extrasul din registrul bunurilor imobile;
- certificatul de la Inspectoratul de poliţie ce atestă că familia nu se află în evidenţă(în original);
- confirmarea de la Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului despre aflarea sau nu la evidenţă ca familie socialmente vulnerabilă;
- caracteristica socială de la instituţia de învăţămînt pe care o frecventează copilul;
- dispoziţia despre instituirea tutelei/curatelei, după necesitate;
- acte doveditoare despre viitorul loc de trai al familiei; despre plecarea familiei peste hotare pentru trai permanent etc.;
-pentru punerea în gaj a bunurilor mobile – acte ce atestă dreptul de proprietate al copilului sau dreptul la cota-parte din proprietate şi înscrisuri ce atestă solvabilitatea debitorului şi/sau fidejusorului ( în cazul punerii în gaj a imobilului respectiv);
- acte ce atestă temeiurile de dobîndire a dreptului de proprietate ( contractul de vînzare – cumpărare, transmitere – primire, donaţie. Testament, certificat de moştenitor legal(i) etc.), cota- parte la proprietate.

Baza legală: Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.5/16 din 17.09.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind exigenţele la eliberarea acordurilor/autorizaţiilor autorităţii tutelare în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copiilor.

Informaţiile suplimentare:
Vicepretor tel: 33-18-35
Şef, Serviciul juridic tel: 33-19-37
Specialist superior tel: 33-18-04