Skip to content
Programul “PRIMA CASĂ”

Persoanele care vor să primească o informaţie sau să depună dosarele pentru Programul „Prima casă” se pot adresa la Pretura sectorului Ciocana, bd. Mircea cel Bătrîn 4/3, bir. 9; 10.
Telefoane de contact: 33-18-02; 33-19-96; 33-86-85; 33-18-08;
Zile de audienţă: luni 14:00-15:00; vineri 08:00-12:00;


Dosarul pentru Programul „Prima casă” va cuprinde:

- cerere tip, în care se va consemna numărul de camere solicitat, în original (anexa nr. 2)
- copia buletinului de identitate al solicitantului şi membrilor de familie adulţi şi/sau altor persoane aflate în întreţinere (însoţite de original);
- copia certificatului de naştere al membrilor familiei şi/sau altor persoane aflate la întreţinere (însoţit de original);
- copia certificatului de căsătorie (însoţit de original);
- copia sentinţei de divorţ definitivă şi irevocabilă (după caz, însoţit de original) documente din care să rezulte luarea la întreţinere a altor persoane (după caz);
- certificat eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial, precum că subsemnatul (şi membrii familiei, inclusiv persoanele aflate la întreţinere) nu deţine în proprietate locuinţă sau teren pentru construcţia casei individuale, sau deţin în proprietate o locuinţă, cu suprafaţa spaţiului locativ pentru fiecare persoană nu mai mare de 12 m² (originalul);
- certificat de la locul de muncă însoţit de o copie de pe carnetul de muncă, autentificat cu ştampila întreprinderii;
- certificat privind venitul fiecărei persoane (membru al familiei) pentru ultimele şase luni, (anexa nr. 3);
- certificat privind componenţa familiei;
- copia diplomelor de studii (însoţite de original);
- documente din care să rezulte dacă solicitantul, un alt membru al familiei şi/sau aflat la întreţinere ori suferă de o boală care necesită potrivit legii o cameră separată;
- declaraţie pe propria răspundere, privind faptul că veniturile nu sunt grevate de careva sarcini, (anexa nr. 4);
- declaraţie pe propria răspundere, privind suma avansului;
- certificat privind participarea la privatizarea spaţiului locativ a membrilor maturi ai familiei; (este eliberat pe str. Nicolae Iorga, 15, Departamentul privatizare,Direcţia patrimoniu şi economie, str. Columna 106)
- alte documente sau înscrisuri pe care le consideră necesare în sprijinul aplicării prevederilor criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererii.