Skip to content
Cum înaintez o petiţie?

Baza legală: Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
Prin petiţie, se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabiă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri. (art.4 pct.1)
Petiţia se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. (art.5 pct 1).

Procedura de înaintare a petiţiei:
Orice locuitor al sectorului Ciocana se poate adresa în scris/oral la Pretura de sector de pe bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3, bir.7.  Petiţia urmează a fi înregistrată şi examinată de organul emitent în termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării ei, decizia urmînd a fi comunicată de îndată petiţionarului. Petiţiile se examinează de organele corespunzătoare în termen de 30 de zile lucrătoare, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară - fără întîrziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării.
Petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care este informat în scris sau în formă electronică petiţionarul. (art. 20)

NOTĂ: Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică trebuie să conţină informaţie privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.

Informaţii suplimentare la tel: 33-18-33; 33-18-15.