Skip to content
Scurt istoric
Sectorul Ciocana, Municipiul Chişinău: Scurt istoric

2

 

Panorama sectorului Ciocana

Istoria unei localităţi începe odată cu atestarea denumirii sau cu Hramul Bisericii acestei localităţi. Astfel, denumirea Chişinău apare atestată ca hotar în anul 1436, de către Voievozii Moldovei Ilie şi Ştefan, într-un hrisov dat logofătului Vancea.

Oraşului de azi i se zicea pe vremuri “tîrgul Chişinăului”, căci avea un tîrg frumos în care îşi desfăceau marfa comercianţi pricepuţi din împrejurimi. În 1860 oraşul  mai avea cîteva periferii : Buiucani, Schinoasa, Malina Mică, Valea Crucii, Grădina Franceză, Tăbăcăria, Visterniceni, Rusca, Măluşceni, Sf. Vineri etc.

Din cele cinci sectoare teritorial-administrative ale Chişinăului, Ciocana este situat în partea de est a oraşului. Denumirea sectorului vine de la numele fostului sat Ciocana Nouă, inclus în hotarele Chişinăului abia în 1959. Pînă atunci localitatea fusese subordonată Primăriei din satul Visterniceni şi era cunoscută ca un cătun pe moşia Ciocanei încă din 1910.

Toponimicul moşiei Ciocana, iar mai  târziu şi a satului Ciocana, se trage de la numele moşierului latifundiar moldovean Ciocan sau Ciocanu, care se presupune că ar fi trăit la hotarul secolelor XVI-XVII. Faptul este demonstrat indirect şi de denumirea dealului Ciocan, situat pe teritoriul moşiei, împreună cu alte înălţimi, cum ar fi Brăileanu şi Jidauca.

Înscrierile istorice ne mărturisesc că în trecut moşia Ciocani, pe a cărei teritoriu au apărut ulterior satele  Ciocana Veche şi Ciocana Nouă, a aparţinut diferitor răzeşi şi moşieri. La est, satul Ciocana Nouă se învecina cu Ciocana Veche, care în ianuarie 1971 se contopeşte cu satul Coloniţa. În anul 1800, moşia Ciocana aparţinea protopopului Străvărache. Documentele atestează că moşia Ciocana se întindea pe o distanţă de circa 10 km, iar la apus se învecina cu malul stîng al rîuleţului Bîcu. În unul din hrisoavele domnitorilor moldoveni, datat cu 23 noiembrie 1757, se afirmă că moşierul Darie Băluţel din satul Hîrtop,  mărturiseşte că stăpîneşte moşia Ciocana  şi că aceasta ar fi fost stăpînită şi de părinţii săi.

Sectorul Ciocana a fost întemeiat ca unitate administrativ-teritorială la 15 august 1985. Numărul locuitorilor, conform datelor oficiale era de 10,5 mii, iar în instituţiile preşcolare erau 4500 copii. În sector erau  6 şcoli şi 16 instituţii preşcolare, 32 de case departamentale şi 35 de cămine, 5 case  aparţineau Secţiilor de Exploatare a Locuinţelor. În anul 1986, în sector se construiau zilnic, în medie, 6 apartamente.

Astăzi, sectorul Ciocana, avînd o suprafaţa de 148 km2 cuprinde o parte din teritoriul urban al municipiului (27,8 km2) şi şase unităţi administrativ-teritoriale autonome: or. Vadul lui Vodă (s. Văduleni), comunele   Bubuieci (s. Humuleşti şi Bâc), Cruzeşti (s. Cioroborta), Tohatin (s. Buneţ, Cheltuitor), satul Budeşti şi satul Coloniţa şi are o populaţie de aproximativ 152 mii locuitori.

3

Pretura sectorului Ciocana

Pe parcursul anilor gospodăria comunală a crescut considerabil şi în prezent constituie 447 blocuri locative dintre care: 307 blocuri locative – Asociaţii de Proprietarii a Locuințelor Privatizate cu 29556 apartamente; 68 blocuri – Asociaţii de Coproprietari în Condominiu cu 4810 apartamente, 67 blocuri - Cooperative de Construcție a Locuințelor cu 6389 apartamente, 10 blocuri departamentale cu 603 apartamente şi 1271 case particulare.


În 1995 a fost construită clădirea preturii sectorului Ciocana. Reţelele de infrastructură din sector constituie: apeduct – 181 km, reţele electrice – 199,5 km, reţele termice – 81,8 km şi reţeaua de gaz - 229,90 km, dintre care 86 km traseu aerian.

La moment în sectorul Ciocana funcţionează mai multe instituţii de învăţămînt, din care 17 instituţii preşcolare, 4 şcoli primare, 3 gimnazii, 9 licee, 2 şcoli profesionale şi 3 colegii. Mai multe instituţii culturale îşi desfăşoară cu succes activitatea în sectorul Ciocana: Teatrul Municipal de Păpuşi “Guguţă” , biblioteca “Transilvania”, care este patronată de municipiul Cluj (România), Centrul de Creaţie a Copiilor, unde activează colective artistice şi mai multe  cercuri pe interese. Ansamblul de dansuri "Moldoviţa" al acestui centru, deţine titlul de ansamblu-model, fiind laureat al numeroaselor festivaluri internaţionale din Bulgaria, Ungaria, Rusia, România etc.

Sectorul Ciocana este considerat, pe bună dreptate, un sector tînăr. Vîrsta medie a unui locuitor este de 33 de ani.

Asociaţia Medicală Teritorială, în compunenţa căreia sînt 3 policlinici, 2 centre ale medicilor de familie, o staţiune de ajutor medical urgent, 6 centre medicale amplasate în comunele suburbane, asigură asistenţă medicală populaţiei.

Spaţiile verzi în sectorul Ciocana constituie o suprafaţa de 440,27 ha, aceasta fiind în creştere.   Pădurea-parc "Răşcani" are 218 ha. În anul 2001 –2002 pe strada Nicolae Milescu Spătaru a fost plantat un parc-pădure cu o suprafaţă de 63,3 ha, iar pe strada Vadul lui Vodă un parc cu suprafaţa de 15,3 ha, ultimul fiind la balanţa SRL "Agromondial". Suprafaţa spaţiilor verzi pe străzi este de 123,96 ha, iar cea a gazoanelor - 218,8 ha. Pe artera principală a sectorului - bulevardul Mircea cel Bătrîn şi strazile Alecu Russo, Meşterul Manole şi Vadul lui Vodă au fost amenajate 18 gazoane cu flori, dintre care amenajate din nou 3 locuri:la întersecţia  străzililor  Meşterul Manole şi Vadul lui Vodă, bd. Mircea cel Bătrîn şi str. Ginta Latină, str. Alecu Russo şi str. Mihail Sadoveanu.

În pădurea-parc "Rîşcani" au fost instalate seturi de mobilă din lemn pentru odihna locuitorilor sectorului, s-au amenajat  terenuri pentru fitness la aer liber, în cartierele blocurilor locative s-au amenajat terenuri de joacă pentru copii, fiind preconizate pentru instalare încă 8.

În gestiunea Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi nr. 1 se află şi cele 3 bazine acvatice din pădurea-parc "Rîşcani". Fîşia riverană a lacurilor, cît şi malul stîng al rîului Bîc au fost salubrizate în acest an de mai multe ori cu ajutorul agenţilor economici şi a elevilor de la şcolile profesionale din sector.

Fiind un sector relativ nou al capitalei, Ciocana are o reţea de drumuri bine amenajate (bd. Mircea cel Bătrîn, străzile Alecu Russo, Maria Drăgan, Meşterul Manole, Mihail Sadoveanu, Petru Zadnipru, Igor Vieru ş.a.) cu o lungime de  92 km.

În anul 2000 şi-a deschis uşile biserica Naşterii Maicii Domnului, prima biserica în sector şi au fost sfinţite locurile şi puse pietrele de temelie pentru alte 3 biserici.

Parteneriatul Preturii cu sectorul privat şi societatea civilă vine să sprijine lucrările de amenajare în sector. Cu suportul agenţilor economici şi a  organizaţiilor obşteşti a fost construită şi amenajată fîntîna din str. Igor Vieru. Iar în pădurea-parc  “Rîşcani”, au fost instalate la izvoare 3 seturi de  mobilă de pădure.

În sectorul Ciocana sînt înregistraţi 10750 agenţi economici şi el se consideră  unul dintre sectoarele cele mai industrializate ale Chişinăului. Dezvoltarea economică manifestă o dinamică pozitivă.

Aici funcţionează aşa giganţi industriali ca SA ”Vismos”, combinat de vinuri spumante şi de marcă, SA “Tutun-CTC”, Combinatul materialelor de construcţie SA ”Macon”, ÎS ”Fabrica de sticlă din Chişinău”, ÎM ”Resan”, SA ”Glass Container Company”, SA ”CET-2” principalul producător şi furnizor de energie electrică şi termică, SA ”Farmaco”, ÎM ”Efes Vitanta Moldova Breweri”, SA  ”Moldovahidromaş”, Compania “Coca-Cola,” SA ”Incomaş”, SA ”Combinatul de carton Chişinău”, SA „Midgard Terra” (fosta Fabrică de produse chimice de uz casnic) etc.

Combinatul de Vinuri Spumante şi de Marcă “Vismos” a fost fondat în 1944 şi reprezintă una din cele mai vechi întreprinderi din Moldova. Începînd cu anul 2002 SA ”Vismos” este una din întreprinderile ce aparţin Casei de Comerţ “Aroma”. În  prezent SA ”Vismos” deţine o Fabrică de prelucrare primară a strugurilor (satul Moscova, r-l Cahul) şi Combinatul de Vinuri Spumante şi de Marcă “Vismos” din Chişinău. În anul 2003 întreprinderea a fost modernizată şi la ora actuală  SA ”Vismos” produce 19 tipuri de vinuri spumante bine cunoscute de consumatorii autohtoni şi din strainătate.


CET-2 a fost fondată în 1944 pe baza agregatelor electrogene Dizel pe str. Cotovschi. În luna septembrie 1945 în or.Chişinău a sosit trenul energetic nr. 88 care a fost instalat pe str. Ismail şi trenurile nr. 64 şi 84, care au completat Centrala Electrică Urbană. În 1951 a fost pusă în funcţiune prima tranşă a Centralei Electrice cu Termoficare Chişinău. Pe măsura punerii în funcţiune a Centralei sus-menţionate trenurile energetice plecau din Moldova. Ultimul tren a plecat în 1955. În decembrie 1976 a fost pus în funcţiune primul bloc al CET-2. În 1976 producţia energiei electrice constituia 20 000 kw/oră, energia termică 256, 216 mii Gcal, în 1989 119, 2 Mbt. Din 1992 începe perioada reducerii consumului energiei electrice şi termice. Actualmente CET-2 continuă activitatea într-un regim de consum redus al energiei termice şi electrice.


SA ”Macon” a fost fondată în 1899 de întreprinzătorul Eugen Purcel la propunerea soţiei sale de naţionalitate englezoaică. Locul a fost ales pe malul rîului Bîc la poalele unui munte bogat în zăcăminte de lut. La început  întreprinderea producea cărămizi şi ţiglă în cantităţi mici (800 cărămizi lunar). Actualmente întreprinderea produce peste 24,5 mil. cărămizi pe an.

SA ”Introscop”, înfiinţat în anul 1959, are ca activitate de bază elaborarea şi fabricarea mijloacelor de control nedistructiv destinate controlului calităţii produselor şi diagnosticului tehnic în industria constructoare de maşini, metalurgia feroaselor şi neferoaselor, construcţiile navale, în transport, la centralele electrice, la conductele de petrol şi de gaze, în construcţii etc.. De asemenea, SA ”Introscop” produce sisteme de pază, limitatoare de sarcină pentru macarale precum şi o gamă largă de produse de larg consum.

SA ”Faprochim” Fabrica de produse chimice de uz casnic din Chişinău, fondată în 1957, este una dintre cele mai mari întreprinderi chimice din Republica Moldova, cu experienţă de ani în fabricarea vopselelor, emailurilor, detergenţilor, produse chimice de spălat şi de curăţat etc. Capacitatea de producţie, reţetele originale, profesionalismul lucrătorilor asigură o înaltă calitate la un preţ rezonabil al produselor.

Sectorul dispune de o reţea largă de magazine industriale şi alimentare, restaurante, cafenele, unităţi de prestări a serviciilor şi pieţe agricole în număr de  1950 unităţi, inclusiv 1 pieţă, 1465 unităţi de comerţ, 190 obiecte de alimentaţie publică, 292 unităţi de prestări servicii populaţiei.

1

Intrarea în sectorul Ciocana
Răscrucea străzilor N. Dimo cu A. Russo