Skip to content
Regulamentul de organizare şi funcţionare a preturii
ANEXĂ
La decizia Consiliului municipal Chişinău
Nr. 22/65 din 05.05.05
REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a preturilor de sector

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul regulament stabileşte şi reglementează modul de organizare şi funcţionare a preturilor de sector din municipiu Chişinău.
2. Preturile de sector sunt instituţii publice, care reprezintă aparatul de lucru al pretorului.
3. În sector administraţia publică este organizată şi se realizează în baza prevederilor Legii privind administraţia publică locală, Legii privind Statutul municipiului Chişinău, Legii funcţiei publice şi statutului funcţionarului public, deciziilor Consiliului municipal, dispoziţiilor Primarului General, prezentului Regulament şi altor acte normative.
4. Raportul dintre pretura de sector şi autorităţile publice ale municipiului Chişinău, alte unităţi administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune.
5. Competenţa cu care este investită pretura nu poate fi contestată sau limitată de nici o autoritate publică ierarhic superioară decît în condiţiile legii.

 

II. Pretorul de sector

6. La propunerea primarului general, Consiliul municipal Chioşinău numeşte în fiecare sector câte un pretor.
7. Pretorul este reprezentantul primarului general în sector.
8. Pretorul ca autoritate executivă a administraţiei publice locale, este persoana oficială cu funcţii de administrator în teritoriu.
9. Pretorul conduce activitatea generală a preturii, a direcţiilor, secţiilor şi serviciilor publice din subordinea acesteia, exercită atribuţiile ce îi revin preturii în calitate de persoană juridică;
10. Pretorul reprezintă sectorul în justiţie, precum şi în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice.
11. Pretorul exercită următoarele atribuţii principale:
a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative, în limita competenţelor;
b) asigură executarea legilor şi hotărârilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, actelor normative ale organelor centrale de specialitate, deciziilor consiliului municipal, dispoziţiilor primarului general şi viceprimarilor Primăriei municipiului Chişinău.
c) Bugetul sectorului se aprobă de către Consiliul municipal Chişinău la propunerea preturii de sector, şi se formează în baza devizelor de venituri şi cheltuieli ale tuturor serviciilor publice desconcentrate în teritoriu.
d) Conduce şi verifică activitatea personalului preturii, exercită conducerea operativă a serviciilor publice descentralizate din sector, aprobă programele lor de activitate.
e) Propune primarului general organigrama, în baza organigramei-tip, statele de personal, schema de salarizare a preturii şi a subdiviziunilor instituite în sector, regulamentul preturii, pentru aprobare de către consiliul municipal; precum şi numirea în şi eliberarea din funcţie a vicepretorilor şi secretarului preturii;
f) Încheie şi desface contractele individuale de muncă cu salariaţii preturii; numeşte în şi eliberează din funcţie personalul preturii, inclusiv şefii serviciilor publice ( întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ) din sector, contribuie la formarea şi reciclarea profesională.
g) Aprobă obligaţiunile de serviciu ale angajaţilor preturii, stabileşte atribuţiile vicepretorilor, secretarului în partea în care nu este reglementat de legislaţia în vigoare;
h) Participă la întocmirea proiectului de buget al municipiului şi dării de seamă asupra executării bugetului în partea ce ţine de sectorul administrat;
i) Dirijează activitatea social-economică din teritoriu conform legislaţiei, deciziilor consiliului municipal, dispoziţiilor primarului general;
j) Prezintă primarului general spre aprobare de către Consiliul municipal planurile curente şi de perspectivă de dezvoltare economică şi socială a sectorului, prezintă dări de seamă privind realizarea lor;
k) Avizează amplasarea pe teritoriul sectorului a obiectivelor de menire social-culturală; coordonează darea în locaţiune şi transmiterea în gestiune economică a încăperilor cu altă destinaţie decît cea locativă - proprietate municipală şi supraveghează folosirea spaţiilor date în locaţiune; coordonează amplasarea unităţilor de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii; autorizează conform legii amplasarea şi activitatea tarabelor, cărucioarelor şi punctelor mobile; organizează şi autorizează desfăşurarea iarmaroacelor, manifestărilor publice; eliberează şi retrage autorizaţiile vizând amplasarea şi funcţionarea unităţilor de comerţ, alimentaţie publică şi de prestare a serviciilor în casele particulare;
l) Prezintă primarului general rapoarte anuale privind starea de lucruri şi activitatea administrativă, economică şi socială din sector, conlucrează cu conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor ce prestează servicii sau lucrări în sector. La parvenirea unor astfel de interpelări, conducătorii respectivi sunt obligaţi să prezinte informaţiile şi datele solicitate, cu excepţia celor ce constituie secret comercial.
m) Conduce şi coordonează activitatea serviciilor publice descentralizate din sector, recomandă eliberarea din funcţie a şefilor acestora, asigură acţiunile necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor, referendumurilor, recensământului etc.;
n) Confirmă numirea în şi eliberarea din funcţie a şefului poliţiei municipale din sector, la propunerea comisarului de poliţie din sector; numeşte şefii de post ( de sector).
o) Asigură ordinea publică din sector prin intermediul colaboratorilor poliţiei, membrilor gărzilor populare, serviciului de pompieri şi salvatori şi organelor de protecţie civilă, acestea fiind obligate să reacţioneze în modul cuvenit la solicitările pretorului, coordonează activitatea punctului de recrutare, încorporare şi completare;
p) Coordonează activitatea poliţiei municipale de sector în conlucrare cu organelor de stat şi obşteşti pentru prevenirea idelictelor, menţinerea ordinii şi securităţii publice, ocrotirea drepturilor cetăţenilor, audiază rapoartele şefului poliţiei municipale şi ale şefilor de post ( de sector) şi propune măsuri întru înlăturarea lacunelor existente;
q) Ca preşedinte al Comisiei pentru situaţii excepţionale din sector, ia măsuri, în comun cu organele centrale de specialitate şi cu serviciile publice ale acestora din teritoriu, în vederea prevenirii şi diminuării consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor şi epizootiilor, iar în cazul producerii lor, acordă ajutorul necesar, mobilizând, după caz, populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din sector, aceştia fiind obligaţi să execute dispoziţiile pretorului;
r) Întreprinde măsuri în condiţiile legii, menite să asigure protecţia mediului înconjurător;
s) Contribuie la exercitarea controlului legalităţii construcţiei în sector, sesizează organele de control în construcţie, în vederea întreprinderii măsurilor de lichidare a încălcărilor de lege şi reparării cauzelor; coordonează amplasarea panourilor de reclamă; investeşte persoanele fizice şi juridice cu dreptul de proiectare, construcţie şi reconstrucţie a imobilelor, suprafaţa construcţiilor cărora nu depăşeşte 40 m2; coordonează procesele-verbale de recepţie finală şi examinare a construcţiilor neautorizate; autorizează demolarea sau suspendarea construcţiei de imobile neautorizate, eliberează autorizaţii de schimbare a destinaţiei, autorizaţii de funcţionare pentru organizarea intrărilor suplimentare în încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă de la parterul blocurilor de locuit; autorizează replanificarea apartamentelor şi încăperilor nelocative, reconstrucţia caselor de locuit cu extinderea lor în suprafaţă, executarea construcţiilor auxiliare şi dependinţelor caselor de locuit ( baie, acaret, garaj, piscină, pavilion, balcon, depozit, beci, fântână etc.), construirea gardurilor, instalarea porţilor, soluţionarea aspectului arhitectural pe terenurile destinate caselor de locuit, autorizează amenajarea , inclusiv, arhitecturală a teritoriului din subordine de către persoanele fizice din sector (parcări, accese pietonale, spaţii verzi, care nu depăşesc suprafaţa de 40 m.p.) ;
t) Asigură evidenţa Cooperativelor de Construcţie a Locuinţelor şi Garaje, Asociaţiilor Proprietarilor Locuinţelor Privatizate, Asociaţiilor de Coproprietari în Condominiu; iniţiază şi participă, după caz, la crearea condominiilor, aprobă repartizarea locuinţelor cooperatiste, modifică contractul de închiriere a spaţiului locativ de stat, propune eliberarea din funcţie a şefului întreprinderii municipale pentru servicii llocative din sector; coordonează repartizarea terenurilor pentru construirea garajelor, autorizează instalarea garajelor, inclusiv temporare; coordonează amplasarea parcărilor auto, parcajelor, C.C.G. şi controlează funcţionarea lor, coordonează amplasarea parcajelor de noapte cu capacitatea de până la 70 unităţi auto şi aprobă regulamentul de funcţionare a lor; confirmă procesele-verbale ale şedinţelor organelor de conducere ale cooperativelor de construcţie a locuinţelor, asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate şi garajelor; modifică contractul de închiriere a încăperilor de locuit ( în cazurile de desec al chiriaşului principal etc.) în conformitate cu legislaţia în vigoare, modifică fişele de evidenţă a locatarilor;
u) Contribuie la plasarea cetăţenilor în câmpul muncii, prezintă primarului general propuneri privind acordarea de înlesniri fiscale întreprinderilor şi organizaţiilor, la stimularea activităţii lor, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică, înaintează propuneri Consiliului municipal Chişinău privind scutirea persoanelor fizice de plata impozitului pe imobil şi impozitului funciar;
v) Exercită, în numele Consiliului municipal şi a primarului general, funcţiile de tutelă, curatelă şi patronaj ( instituirea tutelei, curatelei şi patronajului, plasarea copiilor în instituţii de tip internat, înstrăinarea, punerea în gaj a bunurilor copiilor orfani şi rămaşi fără ocrotire părintească, supraveghează activitatea tutorilor şi curatorilor), conduce Comisia pentru minori, coordonează activitatea de asistenţă socială, precum şi permite înregistrarea în condiţiile legii a căsătoriei înainte de vărsta stabilită;
w) Semnează actele şi contractele încheiate în numele preturii, sectorului;
x) Prezintă acordurile de colaborare şi prietenie ale sectorului cu unităţile administrativ-teritoriale din ţară şi de peste hotare primarului general, care le propune spre aprobare Consiliului municipal Chişinău;
y) Propune primarului general pentru recomandare Consiliului municipal Chişinău, organelor ierarhic superioare conferirea titlului de cetăţean de onoare al sectorului, municipiului, distincţiilor de stat şi titlurilor de onoare persoanelor fizice cu merite deosebite, cetăţeni ai Republicii Moldova şi străini,
z) Desemnează grupuri de lucru şi /sau comisii permanente pentru studierea anumitor cazuri şi situaţii şi/sau probleme de interes public;
aa) Exercită şi alte atribuţii prevăzute de Legea privind statutul municipiului Chişinău sau delegate de Consiliul municipal Chişinău, sau de primarul general al municipiului Chişinău;

12. În exercitarea atribuţiilor, în condiţiile legii, pretorul emite dispoziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pănă la semnarea dispoziţiei de către pretor, aceasta urmează a fi avizată în mod obligatoriu de către secretarul preturii.
13. Dispoziţiile pretorului, considerate de terţi frept ilegale sau contrar intereselor acestora, pot fi anulate de către primarul general al municipiului Chişinău sau contestate în instanţele judiciare, în condiţiile legii.


III. Constituirea preturii

14. Pretura este aparatul de lucru al pretorului. Pretura este persoană juridică şi dispune de sigiliu. Secretarul preturii este responsabil de păstrarea şi aplicarea sigiliului.
15. Organigrama, statele de funcţii ale preturii, ale subdiviziunilor din subordine ei, precum şi regulamentul preturii, se aprobă de către Consiliul municipal Chişinău, la propunerea primarului general al municipiului Chişinău;
16. Vicepretorii şi secretarului preturii sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Consiliul municipal Chişinău, la propunerea pretorului de sector. Statutul şi atribuţiile secretarului preturii se reglementează de Legea nr. 123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”.
17. Vicepretorii, secretarul şi funcţionarii preturii cad sub incidenţa Legii serviciului public.
18. Regulamentele de funcţionare ale direcţiilor, secţiilor, subdiviziunilor şi serviciilor preturii, Instrucţiunile de serviciu ale angajaţilor preturii, precum şi repartizarea atribuţiilor între pretor, vicepretori şi secretar sînt aprobate prin dispoziţia pretorului.


IV Atribuţiile principale ale preturii

a) întocmeşte proiectele de dispoziţii ale pretorului;
b) colectează şi prezintă pretorului informaţii pentru raporturile despre situaţia social-economică şi culturală a sectorului;
c) elaborează planurile curente şi de perspectivă privind dezvoltarea social-economică a sectorului, prezintă dări de seamă privind realizarea lor;
d) dirijează activitatea social-economică din teritoriu , contribuie la realizarea programelor şi planurilor social-economice şi culturale din teritoriu conform deciziilor Consiliului municipal şi dispoziţiilor primarului general;
e) coordonează, sub conducerea pretorului, perceperea impozitelor, taxelor şi altor plăţi, contribuie la exercitarea controlului privind ăncasarea acestora bugetul municipal consolidat;
f) administrează, sub conducerea pretorului, în limitele stabilite de primarul general, bunurile şi mijloacele financiare ale gospodăriei comunale a sectorului;
g) asigură şi coordonează, sub conducerea pretorului, funcţionareai instituţiilor de învăţământ, de ocrotire a sănătăţii, de cultură, pentru tineret, sport, asistenţă socială, a unităţilor de comerţ, de alimentaţie publică, de prestări servicii, precum şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
h) propune pretorului pentru aprobare programe de activitate ale serviciilor publice din sector, contribuind la controlul îndeplinirii lor;
i) contribuie la asigurarea dezvoltării edilitar-gospodărească a sectorului, supraveghează, în comun cu serviciile publice din teritoriu, funcţionarea şi întreţinerea reţelelor tehnice, întreţinerea şi amenajarea străzilor, trotuarelor, parcurilor, spaţiilor verzi, respectarea regimului sanitar în teritoriu;
j) contribuie la asigurarea exploatării, reparaţiei curente şi capitale a fondului de locuinţe de stat şi municipal, asigură supravegherea respectării legislaţiei în construcţii private, prin sesizarea organelor de control în construcţii, pentru întreprinderea măsurilor de lichidare a încălcărilor;
k) asigură, sub conducerea pretorului, evidenţa organizării cooperativelor de construcţii şi repartizării terenurilor pentru construcţia garajelor, pregăteşte materialele respective în vederea coordonării amplasării parcărilor auto şi controlează funcţionarea lor;
l) administrează, de comun cu organele teritoriale ale Departamentului Tehnologii Informaţionale, Î.M.G.F.L., A.P.L.P., C.C.L., căminele şi casele departamentale, asigură evidenţa locuitorilor din sector, actualizează de comun acord cu instituţiile vizate, listele electorale ale alegătorilor din teritoriu, ţine evidenţa gospodăriilor din sectorul particular şi eliberează la cerere, certificate proprietarilor acestora;
m) contribuie la realizarea programelor şi efectuarea acţiunilor la nivel municipal în vederea protecţiei mediului, construcţiei şi reconstrucţiei obiectivelor de protecţie a mediului înconjurător;
n) contribuie la crearea , în condiţiile legii, a fondurilor speciale, extrabugetare pentru protecţia mediului înconjurător , folosirea raţională a resurselor naturale, precum şi în alte scopuri , inclusiv pentru executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, remunerarea lucrătorilor, serviciilor efectuate în bază de contract, lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a fondului de locuinţe, de organizare a protecţiei sociale a populaţiei, desfăşurare a programelor cultural-cognitive, sportive şi de agrement;
o) întreprinde acţiuni în vederea asigurării condiţiilor pentru organizarea timpului liber al locuitorilor şi desfăşurarea activităţii lor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
p) organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de agrement şi contribuie la asigurarea şi funcţionarea lor;
q) coordonează funcţionarea serviciilor de stare civilă, a autorităţilor tutelare şi a comisiilor pentru minori;
r) asigură îndeplinirea măsurilor de protecţie civilă;
s) prezintă pretorului propuneri ce urmează a fi înaintate primarului general referitor la acordarea de către Consiliul municipal Chişinău , în condiţiile legii, a facilităţilor fiscale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, pentru stimularea activităţii lor, indiferent de tipul de proprietate şi formă organizatorico-juridică a acestora, contribuind la crearea a noi locuri de muncă, la dezvoltarea infrastructurii sociale şi de producţie;
t) exercită alte atribuţii delegate de către primarul general.

 

19. Constituirea şi funcţionarea comisiilor:

a) pentru realizarea plenară a atribuţiilor preturii şi ţinând cont de specificul şi necesităţile locale, pretorul poate constitui comisii în diferite domenii de activitate;
b) comisiile sânt, de regulă, structuri de lucru neremunerate;
c) comisiile se convoacă în şedinţa de preşedinte sau în lipsa acestuia de către secretar, după necesitate;
d) şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor comisiei;
e) deciziile comisiei se aprobă cu votul deschis al majorităţii membrilor comisiei;
f) şedinţele comisiei de specialitate se consemnează în procese-verbale;
g) activitatea Comisiei administrative este reglementată de prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. Preşedintele Comisiei administrative este, de regulă, unul din vicepretor;


20. Planificarea activităţii preturii:

a) activitatea preturii se desfăşoară conform programului de activitate, aprobat prin dispoziţia pretorului şi, la necesitate, se elaborează programe tematice şi curente;
b) programul de activitate al preturii se întocmeşte în corespundere cu programele de activitate ale Consiliului municipal Chişinău, Primăriei municipiului Chişinău, în baza propunerilor prezentate de subdiviziunile preturii şi serviciile publice din teritoriu;
c) controlul asupra realizării acţiunilor planificate este efectuat de către pretor, vicepretori, secretar;

21. Controlul curent, coordonarea activităţii subdiviziunilor preturii şi a serviciilor publice din teritoriu, instruirea se realizează prin şedinţe operative, seminare, consfătuiri şi alte forme organizatorice de lucru.
22. Lucrările de secretariat în pretură se ţin conform Instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova şi altor acte normative;
23. Activitatea ce ţine de soluţionarea cererilor, audienţa şi petiţiile cetăţenilor se desfăşoară în conformitate cu Legea „Cu privire la petiţionare”, Legea privind accesul la informaţie şi instrucţiunea privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova.


III. Dispoziţii finale

24. În aparatul preturii nu pot fi formate şi nu pot activa organizaţii ale partidelor şi ale mişcărilor social-politice;

 

Secretar interimar al Consiliului
municipiului Chişinăui
Nicolae Manastârli