Skip to content
Diverse

Includerea la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai

(în conformitate cu Codul cu privire la locuinţe al Republicii Moldova, nr. 306   din 03.06.1983; şi Hotărîrea Sovietului de Miniştri al RSSM nr.405 din 25.11.1987 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul acordării spaţiului locativ în RSSM” şi decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector”)

 

Actele necesare (în original şi copie):

Cerere tip;
Extras din fişa locuinţei;
Extras din tabelul nominal;
Buletinele de identitate a membrilor maturi;
Certificatele de naştere a persoanelor minore;
Certificatul de căsătorie / divorţ;
Certificat de la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău privind deţinerea imobilului în raza municipiului Chişinău;
Legitimaţii.

NOTĂ: Cererea tip  şi actele nominalizate se prezintă la Pretura de sector, bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3, Secţia audienşă şi secretariat, bir. 7,8 tel 33-18-15.
Consultaţii - Secţia locativ-comunală, bir. 9,10,11 (în orele de audienţă).  Telefoane de contact: 33-18-08; 33-18-02;33-19-96.

 

Remarcă: Luarea la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai
a cetăţenilor se efectuează prin Dispoziţia Pretorului sectorului Ciocana